【SA教程】添加PlatON主網到MetaMask教程 | [SA Course] Adding PlatON Mainnet to MetaMask Tutorial

中文

如何將PlatON Mainnet添加到Metamask中?

:jigsaw:方法1: 通過PlatScan添加PlatON主網

 • 打開PlatScan

 • 點擊Add to MetaMask,在Metamask擴展窗口裏授權添加。

:jigsaw:方法2: 通過Chainlist添加PlatON主網

 • 打開https://chainlist.org/,並連接小狐狸錢包地址

 • 搜索 PlatON,找到 PlatON Mainnet,ChainID為210425,點擊“Add to Metamask”

 • 確認添加即可

:jigsaw:方法3: 手動添加,使用Metamask 添加網絡,對應輸入以下內容


Network Name: PlatON MainNetwork

New RPC URL: https://openapi2.platon.network/rpc

Chain ID:210425

Symbol:LAT

Block Explorer URL: https://scan.platon.network/

PlatONMain

English

How do I add PlatON Mainnet to metamask?

:jigsaw:Method 1: Adding PlatON Mainnet via PlatScan

 • Open PlatScan
 • Click on Add to MetaMask and authorise the addition in the Metamask extension window.

:jigsaw:Method 2: Adding a PlatON master via Chainlist

 • Open Chainlist and connect to the Metamask
 • Search for PlatON, find PlatON Mainnet with ChainID 210425 and click on “Add to Metamask”
 • Confirm the addition

:jigsaw:Method 3: Add manually, using Metamask to add a network, enter the following

Network Name: PlatON MainNetwork
New RPC URL: https://openapi2.platon.network/rpc
Chain ID: 210425
Symbol: LAT
Block Explorer URL: https://scan.platon.network/

en

Tiếng Việt

Làm thế nào để thêm PlatON Mainnet vào metamask?

:jigsaw:Phương pháp 1: Thêm PlatON Mainnet qua PlatScan

 • Mở PlatScan
 • Nhấp vào mục Add to MetaMask và cho phép bổ sung trong cửa sổ tiện ích mở rộng Metamask.

:jigsaw:Phương pháp 2: Thêm một bản gốc PlatON thông qua Chainlist

 • Mở Chainlist và kết nối với Metamask
 • Tìm kiếm PlatON, tìm Mainnet PlatON với ChainID 210425 và nhấp vào mục “Add to Metamask”
 • Xác nhận việc bổ sung

:jigsaw:Phương pháp 3: Thêm thủ công, sử dụng Metamask để thêm mạng và nhập theo mẫu sau

Network Name: PlatON MainNetwork
New RPC URL: https://openapi2.platon.network/rpc
Chain ID: 210425
Symbol: LAT
Block Explorer URL: https://scan.platon.network/

*Note: người đúc tiền sẽ nhận được quà tặng và các ưu đãi vô cùng đặc biệt
en

1 Like

牛皮!!!!!!!

1 Like